Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Centrum Integracji Międzypokoleniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu; dotyczy to przede wszystkim treści zaimportowanych z poprzedniej wersji strony.
  • Nie wszystkie linki posiadają w opisie lub etykiecie informację, co znajduje się pod tym linkiem.
  • Nie wszystkie czynności, wykonywanych przez większość osób przy pomocy gestów wielopunktowych można wykonać także jednym palcem.
  • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne dla osób niewidomych.
  • Nie zawsze widoczne jest miejsce, w którym w danej chwili jest aktywny fokus.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Grygiel.
  • E-mail: sekretariat@cimchorzow.pl
  • Telefon: 32 245 93 40

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Chorzów
  • Adres: ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
  • E-mail: prezydent@chorzow.eu
  • Telefon: 32 416 5207 lub 32 416 5000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Integracji Międzypokoleniowej zlokalizowany jest w centrum Chorzowa.

Jest to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony, o różnych wysokościach. Część frontowa posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze, częściowo użytkowe. Część środkowa to sala widowiskowa o jednej kondygnacji nadziemnej. Część tylna to dwie kondygnacje nadziemne. 

Budynek posiada dwa wejścia: jedno od strony ul. gen. H. Dąbrowskiego, drugie przystosowane dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Bankowej. 

W budynku przy wejściu od ul. Bankowej  znajduje się platforma przyschodowa oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Natomiast z poziomu parteru na klatce schodowej od wyjścia z ul. gen. H. Dąbrowskiego dostępna jest kabinowa platforma dla osób niepełnosprawnych.

Kabinowa platforma dla osób niepełnosprawnych zatrzymuje się w pomieszczeniach piwnicznych oraz na pierwszym piętrze. Brak możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych do poziomu poddasza (II p.). 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na wewnętrznym dziedzińcu obiektu znajduje się trzynaście miejsc postojowych, nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej nie zapewnia dostępu do usługi umożliwiającej komunikację z tłumaczem języka migowego.

Skip to content