Młody rodzic w dobrych rękach

Wsparcie dla rodzin
Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Młody rodzic w dobrych rękach

Centrum Integracji Międzypokoleniowej od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. rozpoczyna realizację projektu pn. „Młody rodzic w dobrych rękach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach” jest skierowany do 64 osób  – młodych rodziców do 35 r. ż. – matek i ojców, kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących dzieci, dzieci od 7 do 18 roku życia oraz kobiet z pokolenia dziadków.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnicy Centrum Chorzowa i Chorzowa II poprzez wzrost dostępności zindywidualizowanych, wielowymiarowych i kompleksowych usług społecznych dla rodzin.

Zakładane efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • kompleksowe wsparcie oraz poprawa funkcjonowania rodziny w obszarze interpersonalnym, wychowawczym i społecznym;
 • rozwijanie kompetencji miękkich, w zakresie samoorganizacji, komunikacji oraz pewności siebie;
 • zmiana negatywnych wzorców wyniesionych z lokalnej społeczności;
 • wsparcie osób oraz zwiększenie motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego;
 • ograniczenie zjawiska dziedziczenia ubóstwa;
 • pomoc w utworzeniu prawidłowego i stabilnego środowiska rodzinnego;
 • dostępność do usług psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych etc.
 • zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej osób oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z pomocą w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania grup wsparcia;
 • nauka aktywnego oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci;
 • zwiększenie świadomości oraz rozbudzanie zainteresowań wśród dzieci.

W ramach realizacji projektu rodziny zakwalifikowane do udziału zostaną objęte następującymi działaniami, zgodnie z poniższym:

 • działania integrujące – warsztaty kreatywności, trening integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT.
 • działania wspierające – wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, coaching rodzinny, etc.
 • działania zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia.
 • działania wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, język angielski, trening pamięci.

Udział w całym projekcie rodziny jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona!

Po wyczerpaniu limitu rodzin zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

Cele szczegółowe:

 • zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny;
 • lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
 • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem.

Wartość projektu: 805 847,95 zł
Kwota dofinansowania: 684 970,75 zł

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7, 41-500 Chorzów
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 241 93 40
Koordynator projektu mgr Oliwia Zemła

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty zostaną opublikowane wkrótce.

Realizacja projektu: 01.02.2021-31.01.2023